พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี