ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนปิยะบุตร์

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนปิยะบุตร์ ในการนี้มี นางพรทิพย์ ทานะมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนปิยะบุตร์