ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และ นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2566 ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี