การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม คณะครู และทีมสหวิชาชีพ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 59 ราย แบ่งเป็น นักเรียนชาย 46 ราย และนักเรียนหญิง 13 ราย พบว่า ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการตรวจ ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม