ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายโอวาท อดทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมสร้างเสริมความรับรู้เรื่องเขตสุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITAในระดับสูง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี