การประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารพิเศษ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองการจัดการศึกษาตามความต้องการ ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน โดยมี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาให้การประเมิน ณ ห้องประชุมอาคาร 88 ปี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา