ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กล่าวต้อนรับ นายพงศธร ม่วงสว่าง ข้าราชการโอนย้าย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โอนย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในการนี้มี นายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางมาส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี