ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ค้นหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ให้กับโรงเรียนในสังกัด นำไปสู่นักเรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตามบริบทท้องถิ่นของตนเอง ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี