ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ในการนี้มี นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย