ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และนำไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการนี้มี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษการบริหารงานบุคคล และนโยบายความปลอดภัยนักเรียน ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก