ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวขวัญเนตร ดาวทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ZOOM Metting) เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด ของสำนักศึกษาธิการภาค1 ในการนี้มี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุม