ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ZOOM Metting) เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 ในการนี้มี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุม