พิธีมอบชุดลูกเสือและเนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบชุดลูกเสือและเนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย อีกทั้ง มีจุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนเติบโตขึ้นได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง สืบสานพระราชประสงค์และนำไปประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของลูกเสือ ที่กระทำตนในการกระทำคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษรังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี