สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ (National Education Assembly) ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมงานสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ (National Education Assembly) ครั้งที่ 1 “การศึกษาก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า” เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นฉันทมติในการร่วมกันจัดการศึกษาของชาติ (All for Education) ในการนี้มี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี