กิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และ นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดลพบุรี ในการนี้มี รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี