ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 20 เขต

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนจนา มุกดาลอย นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางสาวจุฑาทิพย์ สารี นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 20 เขต โดยมี นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร