ผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 💐✨ขอแสดงความยินดี✨💐กับสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี💐รางวัลชนะเลิศ (ระดับดีเยี่ยม) ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย💐รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับดีเยี่ยม) ได้แก่ โรงเรียนยางรากวิทยา