พิธีรับมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และพิธีรับมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีได้รับรางวัลฯ จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 2) โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 3) โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 4) โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 5) โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 6) โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 7) โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 8.) โรงเรียนปิยะบุตร์ 9) โรงเรียนลำสนธิวิทยา 10) โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 11) โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอด Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษากับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก