การประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพท. และสถานศึกษา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพท. และสถานศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี