การประชุมปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการพัฒนา Pre – Training และประชุมศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษา

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 4/2567

ันที่ 29 เมษายน 2567

Read more

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 สพม.ลพบุรี

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 24 – 25

Read more

ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพม.ลพบุรี

Read more

การส่งผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิรทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 20 – 23

Read more