ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพม.ลพบุรี

Read more

การส่งผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิรทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 20 – 23

Read more

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) สำหรับวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ. พ.ศ.2567

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ภาค ก) สพฐ. พ.ศ.2567 สพม.ลพบุรี

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 3/2567

วันที่ 11 เมษายน 256

Read more

การประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว (18 กลุ่มจังหวัด)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน

Read more