การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงการบริหารจัดการสอบ ให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมและบริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนการดำเนินการจัดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี