การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบย่อย ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงการบริหารจัดการสอบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้มีคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ จำนวน 7 สนามสอบ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม หลวงพ่อจอม ฐิตปุญโญ อาคาร 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา