การประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับทอง)

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับทอง) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการ ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา โดยมีนายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา ให้การต้อนรับ