การอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนางสาวสิราวรรณ โพธิ์เหมือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้ารับการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 3 โดยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี