ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุกัญญา จันทะเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาวณัฐริตา นาสถิตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ในการนี้ นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นายสยามรัฐ ยิ้มสาระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะครู และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา