ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชื่อโครงการช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชื่อโครงการช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี