ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี