พิธีเปิดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open house) “๑๐๑ ปี บ้านหมี่วิทยา”

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open house) “101 ปี บ้านหมี่วิทยา” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานของนักเรียนและครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว งานห้องสมุด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที ในการนี้มีนายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ