พิธีเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านฟ้า-ชมพู ท่าหลวงวิทยาคมประจำปีการศึกษา2566

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านฟ้า-ชมพู ท่าหลวงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานของนักเรียน และครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว งานห้องสมุด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที ในการนี้มี นายเสน่ห์ เอื้อสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ