รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ในฐานะประธานศูนย์สอบย่อยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ และคณะกรรมการจากศูนย์สอบย่อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จากขนส่งของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เพื่อเก็บรักษาและเตรียมส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบแต่ละสนามสอบ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป ณ ห้องเก็บรักษาแบบทดสอบ อาคาร 5 โรงเรียนพระนารายณ์