รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่ ๒)

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กับผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

เสมา 1 มอบเข็มที่ระลึก เกียรติบัตรและให้กำลังใจนักเรียนที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำความดีต่อไป

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 11-13 มีนาคม

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบนักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ช่วยผู้พิการจากเหตุบ้านไฟไหม้

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 12 มีนา

Read more

การประชุมจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดลพบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 12 มีนา

Read more