เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) ขอรับการสนับสนุนไมค์ห้องประชุม การสร้างห้องน้ำเพิ่ม และติดตามเรื่องขอรับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธัน

Read more

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

วันจันทร์ที่ 25 ธันว

Read more

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวา

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2565 และประจําปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่7 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธั

Read more