การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 18 ธันว

Read more

เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) และขอรับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 17 ธัน

Read more