การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 – 16

Read more

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธั

Read more

การรับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 12 ธันว

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ เข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องโครงการพิเศษเน้นวิทย์ คณิต) ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 13 ธันวาคม

Read more

โครงการอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางสำหรับหน่วยยเบิกจ่ายใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 12 ธันว

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2

Read more