ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีสิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม นายกริช เตียนพลกรัง รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นางสาวพรธิภา หอมขจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยานายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม เพือพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี