ประชุมคณะที่ปรึกษาและวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 3/2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมคณะที่ปรึกษาและวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 3/2566 ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี