สพม.ลพบุรี ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2