เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการฝึกอบรม พร้อมคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อฝึกอบรผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมนักเรียน โดยวิธีการของลูกเสือ ในการฝึกอบรมแผนใหม่ตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และนำความรู้จากการฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อนักเรียน