โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชในส่วนภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชในส่วนภูมิภาค ในการนี้มี นาง แก้วใจ คดีธรรม คลังจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมี นางสาวรุ่งนภา สุธบุตร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 116 คน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ของสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี