โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ที่ยื่นขอรับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ และได้รับการอนุมัติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 14 โรงเรียน ในการนี้มีนายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศรีฟ้า 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี