การประชุมกำหนดกรอบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อรับฟังนโยบายและการเตรียมข้อมูลนักเรียนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในการนี้มี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม