การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เเละนายชัยวัฒน์ บัตรทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี