การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโคกตูมวิทยา เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และนายกิตติศักดิ์ แก้วตา ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร