โครงการอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางสำหรับหน่วยยเบิกจ่ายใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ นักวิชาการเงินและะบัญชีปฏิบัติการ นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายพงศธร ม่วงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เเละนางสาวสิราวรรณ โพธิ์เหมือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางสำหรับหน่วยยเบิกจ่ายใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ 12- 15 ธันวาคม 2566 โดยมี นายศรณ์วรัชท์ ทองเก่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สำนักการคลังและสินทรัพย์ เป็นประธาน ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร