การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และบุคลากร สพม.ลพบุรี ให้ต้อนรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โอนมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย คือ 1) สิบเอกพิชิต แจ้งพร้อม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ) 2) นางสาวจันทร์ทิมา พรมหนองแสนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน