การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพฐ. ร่วมการชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี