การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2666 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดีบเขตตรวจราชการต่อไป โดยมีนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ดำเนินการตัดสินผลงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี