การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2666 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี