การตรวจเยี่ยม ติดตามการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประกอบด้วยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายอโนทัย กลิ่นยา และนางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA โดยมี ดร.พรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)