การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายอโนทัย กลิ่นยา และนางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี